amb superslot

กยศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กู้เงิน เพื่อการเรียน

กยศ
กยศ

กยศ ต่อสัญญา การศึกษา พื้นฐานของการสร้างคุณภาพชีวิตที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโดยรวมให้ดีขึ้นในอนาคต แต่ว่าความยากจนกลับทำให้เยาวชนบางส่วนออกจากระบบการศึกษา เมื่อผู้ปกครองไม่มีรายได้มากพอที่จะจ่ายค่าเล่าเรียน เด็กกลุ่มนั้นจึงไม่สามารถเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย และมหาวิทยาลัยได้ การสูยเสียโอกาสในการศึกษาของเยาวชนก็เปรียบเสมือนการสูญเสียโอกาสของประเทศชาติ ทำให้มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ รอบ2 ได้หยิบยื่นโอกาสนั้นให้กับเยาวชนอีกครั้ง เพื่อนำไปสุ่การเจริญเติบดตทั้งของตัวเยาวชนเอง และประเทศชาติ รวมถึงเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 • หน่วยงานกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา โดยให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนคุณทรัพย์ 
 • อายุของผู้กู้ ขณะที่กู้จะนับรวมกับจำนวนปีของหลักสูตรที่เรียน รวมทั้งระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 
 • สามารถกู้ได้ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรี  
 • ระดับปวส. และระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี สามารถกู้ได้ทุกสาขาวิชา กยศ จ่ายค่าเทอม ให้เท่าไหร่
 • สามารถกู้ยืมเพื่อค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ เท่านั้น
 • เมื่อนักเรียน หรือนักศึกษาเรียนจบการศึกษาแล้ว จะต้องชำระหนี้คืนพร้อมกับดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน หรือเมื่อสำเร็จการศึกษา หรือหากมีการยกเลิกการศึกษา 2 ปี และต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1 ต่อปี 

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม

 • ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ : รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี การศึกษาในระดับการศึกษามัธยมปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา แบะปริญญาตรี อายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงิน เมื่อนับรวมกันระยะยาวปลอดหนี้ 2 ปี และเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี และจะต้องทำประโยชน์ต่อสังคม  และสาธารณะ
 • ผู้ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก : ไม่จำกัดรายได้ หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพ จะต้องมีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี ศึกษาในสาชาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ในระดับ ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปี ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืม และจะต้องทำประโยชน์ต่อสังคม  และสาธารณะ
 • จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ศึกษาในสถานศึกษาทีัเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน กยศ ภาคเรียนที่2 เพียงแห่งเดียวในภาคการศึกษาเดียวกัน 
 • มีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวัด และประเมินผลของสถานศึกษา กยศโทร
 • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เ็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณ หรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 
 • ไม่เป็นผุ้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงาน และรับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถงึที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความคิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 • ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ที่ผิดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 

ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษา

 • ผู้กู้ยืม ลงทะเบียนเพื่่อรับรหัสผ่าน ผู้กู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียน Pre – Register ในระบบ e – Studentloan เพื่อรับรหัสผ่าน โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา
 • ผู้กู้ยืม ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน ผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ ยื่นแบบคำขอกู้ยืม หรือแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินในระบบ e – studentloan ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด slotxo สำหรับภาคเรียนที่ 1 ให้ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ สมัครงาน 101 และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้สถานศึกษาพิจารณาคุณสมบัติ 
 • สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ คณะกรรมการประจำสถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ์ และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผุ้มีสิทธิ์กู้ยืม 
 • สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมทั้งปี ในระบบ e – studentloan กยศ ลงทะเบียน
 • สถานศึกษาประกาศรายชือผู้มีสิทธิกุ้ยืม ในระบบ e – studentloan กยศ มน
 • ผู้กู้ยืมทำสัญญากู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับ หรือเปลี่ยนสถานศึกษา บันทึก และนำส่งสัญญาพร้อมเอกสารประกอบสัญญาที่ได้ลงนาม แล้วให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
 • สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา ยืนยันความถูกต้อง และส่งข้อมูลในระบบ e – studentloan พร้อมลงนามในสัญญา 
 • ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียยน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ที่ประสงค์กู้ยืมแต่ไม่เกินจำนวนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริงในระบบ e – studentloan ในกรณีที่กู้ค่าเล่าเรียน หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
 • สถานศึกษาพิมพ์แบบลงทะเบียนให้ผู้กู้ลงนาม สถานศึกษาลงทะเบียนใน e – studentloan พร้อมกับพิมพ์แบบลงทะเบียน หรือแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม 
 • สถานศึกษาตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียน แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพในระบบ e – studentloan 
 • สถานศึกษานำส่งสัญญา และแบบลงทะเบียนให้กับธนาคาร สถานศึกษารวบรวมสัญญา และเอกสารประกอบสัญญากู้ยืมให้กับ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

การโอนเงินกู้ยืม 

 • ค่าครองชีพ โอนเช้าบัญชีของผู้กู้ยืมทุกเดือน กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้แก่ผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบ กยศ มข และยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียนผู้กู้ยืมในระบบ e – studentloan เรียบร้อยแล้ว และสถานศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมที่ถูกต้อง และครบถ้วนให้กับธนาคารโดยเร็วที่สุด หากธนาคารไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมเงินดังกล่าวภายใน 30 วัน กองทุนจะหยุดการโอนเงินค่าครองชีพของผุ้กู้ยืมในเดือนที่ 2 เป็นต้นไป 
 • ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โอนเช้าบัญชีของสถานศึกษาโดยตรง กองทุนจะโอนเงินให้แก่สถานศึกษาทุกวันที่ 5 15 และ 25 ของเดือน เมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสาร และตรงกับข้อมุลที่ได้รัจากระบบ e – studentloan

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่