amb superslot

โควิด 19 (COVID-19) โรคระบาดที่น่ากลัวที่สุด ปี 2021

โควิด
โควิด

ต้นกำเนิดของไวรัส โควิด ต้นตอของไวรัสน่าจะมาจากการที่ไวรัสจากสัตว์ตัวกลางระบาดมาสู่คน ผู้ป่วยรายแรกเท่าที่ทราบกัน เริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม และไม่มีความเชื่อมโยงกับตลาดต้องสงสัยในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน แต่ผู้ป่วยหลายรายอาจมีมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนหรือก่อนหน้านั้น มีการเก็บตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมในตลาดไปส่งตรวจและพบเชื้อไวรัส และพบมากที่สุดในบริเวณที่ค้าสัตว์ป่า และสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม ตลาดอาจเป็นต้นกำเนิดของไวรัส หรืออาจมีบทบาทในการขยายวงของการระบาดในระยะเริ่มแรก โรคโควิด – 19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีการแพร่ระบาดใหญ่เป็นวงกว้าง ปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรค Covid-19 แล้วกว่า 100 ล้านราย และเสียชีวิตกว่า 2 ล้านราย (ร้อยละ 2)  สำหรับประเทศไทย แม้จะมีการป้องกันและควบคุมโรคโค วิด-19 อย่างเข้มแข็งก็พบการติดเชื้อสูงถึงกว่า 25,000  ราย

การแพร่เชื้อ โควิด-19

ไวรัส โควิด 19
 • โรค โควิด ล่าสุด นี้โดยหลักแล้ว แพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองจาก จมูก หรือปากซึ่งขับออกมาเมื่อผู้ป่วย ไอหรือจาม เรารับเชื้อได้จากการ
 • หายใจเอาฝอยละอองเข้าไปจากผู้ป่วย หรือจากการเอามือไปจับพื้นผิวที่มีฝอยละอองเหล่านั้น แล้วมาจับตามใบหน้า
 • ระยะเวลานับจากการติดเชื้อและการแสดงอาการ (ระยะฟักตัว) มีตั้งแต่ 1 – 14 วัน และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5 – 6 วัน เกิน 97 % ของผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ภายใน 14 วัน
 • การเพิ่มจำนวนของไวรัส เกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจส่วนบน และในปอด มีงานวิจัยในช่วงแรกระบุว่า การเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ในระบบทางเดินอาหาร แต่การติดต่อโดยระบบทางเดินอาหารยังไม่เป็นนที่ยืนยัน 
 • อาการ โควิด ช่วงพึคของการแพร่เชื้อ น่าจะเกิดขึ้นในช่วงแรกที่แสดงอาการ และลดลงหลังจากนั้น การแพร่เชื้อก่อนนแสดงอาการ อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีอาการไอ slot กลไกหลักในการขับไวรัสออกมา อาจจำกัดการแพร่เชื้อในช่วงนั้น 

เหตุการณ์ระบาดเป็นวงกว้าง 

 • การชุมนุมขนาดใหญ่ 
 • ประชากรสูงอายุ
 • ประชากรไร้ถิ่นฐาน
 • โควิด ทําลายปอด
 • การสัมผัสโรคจากต่างประเทศ
 • คความหนาแน่นของเขตเมือง
 • ระบบสาธารณสุขไม่เข้มแข็ง
 • รัฐบาลขาดความโปร่งใส
 • สื่อขาดเสรีภาพ

อัตราการแพร่เชื้อ และความรุนแรง

 • Basic Reproductive Rate (R0) คือ ค่าเฉลี่ยที่ผู้ป่วย 1 คนจะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นในกลุ่มประชากรที่มีความไวต่อการรับเชื้อ ค่า R0 ของโรคโควิด19 อยู่ที่ประมาณ 2 และ 4
 • Clinical Onset Interval คือ ช่วงเวลาแสดงอาการในผู้ป่วยรายต่อ ๆ กันในห่วงโซ่ของการแพร่ระบาด ในงานวิจัยส่วนใหญ่ เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 4 และ 5 วัน
 • Case Fatality Ratio (CFR) หรืออัตราการเสียชีวิต คือ สัดส่วนของผู้ป่วยที่ถึงแก่ชีวิตอัตราคร่าว ๆ ของทั่วโลกอยู่ที่ 7% (ธันวาคม 2019 – พฤษภาคม 2020)
ป้องกันการติดเชื้อ และแพร่เชื้อ
 • โควิด ขอนแก่น สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ยกเว้นในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า  1 ปี
 • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือหากเห็นว่ามือสกปรกก็ควรล้างด้วยน้ำกับสบู่เป็นระยะเวลา 20 วินาที
 •  เวลาไอ จาม ควรใช้ทิชชูปิดปาก และจมูก หลังจากนั้นนำไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด ถ้าไม่มีทิชชูให้ใช้ข้อศอกและต้นแขนด้านในแทน หลังจากนั้นล้างมือให้สะอาด 
 •  เว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1 – 2 เมตร 
 •  หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก และปาก หากยังไม่ได้ล้างมือ
 •  หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน
 •  หลีกเลี่ยงใกล้ชิดกับคนที่มีอาการป่วย
 •  งดหอมแก้มหรือสัมผัสใกล้ชิดกับเด็กโดยไม่จำเป็น
 •  แม้จะเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว ก็ควรป้องการติดเชื้อ และแพร่เชื้อโควิด – 19 ด้วยเช่นกัน
 • กินอาหารปรุงร้อน สดใหม่ และใช้ช้อนกลางทุกครั้ง
มาตราการทางสาธารณสุข 
covid-19
 • การกักตัว การจำกัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือการแยกผู้ที่ไม่ป่วย แต่อาจมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย Co – vid 19 จุดประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในห้วงเวลาที่คนเริ่มมีอาการ
 • การแยกกัก การแยกผู้ป่วยที่มีอาการของ Co-vid และอาจแพร่เชื้อได้ จึงทำเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ แพร่ระบาดของไวรัส
 • การเว้นระยะ เป็นการอยู่ห่างกันและกัน องค์การอนามียโลกแนะนำให้เว้นระยะอย่างน้อย 1 เมตร จากผู้อื่น ส่วนนี้เป็นมาตรการทั่วไปที่ทุกคนควรคำนึงแม้ว่าจะแข็งแรงดี
 • การติดตามผู้สัมผัสโรค ทำเพื่อระบุหาคนที่อาจมีประวัติสัมผัสโรค เพื่อที่จะแยกกันออกไปโดยเร็ว 
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม
 • การระบาดไปทั่วในวงกว้างของโรคโควิด19 และวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์นี้ ทําให้เกิดความท้าทายใหญ่หลวงในระดับโลก และ ระดับท้องถิ่ น
 • ผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นกับกลุ่มคนทุกกลุ่ม แต่บ่อน ทําลายกลุ่มประชากรเปราะบางมากที่สุด ซึ่งรวมถึง คนยากจน ผู้สูงอายุผู้พิการ เยาวชน และกลุ่มคนชาติพันธุ์
 • วิกฤตทางโรคระบาดและเศรษฐกิจกระทบต่อกลุ่มประชากรเปราะบางอย่างไม่ เป็นธรรม ซึ่งอาจจุดชนวนให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน และความยากจนมากขึ้น
 • วิกฤตโลกในครั้งนี้ต้องการการประสานงาน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ นโยบายทางเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่