amb superslot

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข การให้บริการและการใช้งานภายในเว็บไซต์ AMBSUPERSLOT.NET ซึ่งถือเป็นข้อตกลงการใช้งานที่ ท่านหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเข้ามาใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ AMBSUPERSLOT.NET ตลอดจนการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบของเว็บไซต์ จะเท่ากับว่าท่านยอมรับข้อตกลง, เงื่อนไข, หลักเกณฑ์และกฎกติกาต่าง ๆ เหล่านี้โดยอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป (General)

 1. ข้อมูลของเว็บไซต์ของเราได้รับการอนุญาตจาก AMBSUPERSLOT.COM อย่างถูกต้อง ข้อความใด ๆ จากข้อกำหนดที่มีคำว่า เรา ทางเรา ของเรา หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ AMBSUPERSLOT.NET ซึ่งท่านได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้ว
 2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง AMBSUPERSLOT.NET ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัปเดต และปรับปรุงกฎทุกกฎเหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดใด ๆ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ AMBSUPERSLOT.NET ท่านต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเงื่อนไขหรือข้อตกลงต่างๆ ในปัจจุบันด้วยตนเอง
 3. AMBSUPERSLOT.NET ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล โปรโมชั่น รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ ของโปรโมชั่นและกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นจากทางเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 4. หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงหรือเงื่อนไขและกติกาใด ๆ ภายในเว็บไซต์สามารถทำการหยุดการใช้งานหรือแจ้งยกเลิกบัญชีการใช้งานได้ทันที แต่ถ้าหากท่านยังคงดำเนินการต่อ จะถือว่าท่านเห็นชอบและยินยอมในข้อตกลง, กติกาและเงื่อนไขในปัจจุบันโดยทันที

ข้อบังคับทางด้านกฎหมาย (Law)

 1. ท่านต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ AMBSUPERSLOT.NET ได้ ในกรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะไม่สามารถใช้บริการใด ๆ ภายในเว็บไซต์ได้ เนื่องจากการบังคับใช้กฏหมายภายในประเทศที่ระบบติดตั้งอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทาง AMBSUPERSLOT.NET มีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารใด ๆ ที่จะสามารถยืนยันอายุของผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทางผู้ให้บริการสามารถระงับบัญชีหรือปฏิเสธการให้บริการแก่ท่านได้ในทันที
 2. ในการใช้งานภายในประเทศที่กฏหมายหรืออำนาจของศาลไม่เห็นชอบกับการใช้งาน การพนันออนไลน์จึงถูกมองว่าเป็นสิ่งผิดกฏหมาย ท่านยอมรับว่าทาง AMBSUPERSLOT.NET ไม่สามารถให้การช่วยเหลือใด ๆ ทางกฏหมายแก่ท่านได้ ท่านใช้บริการจากเว็บไซต์รวมถึงใช้ดุลยพินิจของตนเอง และความเสี่ยงต่อความรับผิดชอบด้วยตนเอง รวมทั้งตัดสินใจแล้วว่า การใช้บริการของเว็บไซต์นั้นถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันในเขตกฏหมายและอำนาจของศาลของท่านแล้ว
 3. AMBSUPERSLOT.NET ไม่มีเจตนาในการให้บริการแก่ท่านโดยขัดต่อข้อกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ ท่านแสดงความยืนยัน รับประกันและยินยอม ที่จะใช้บริการของเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ โดยผู้เล่นในรูปแบบที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

การเปิดบัญชี (Account)

 1. ท่านที่ต้องการเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ AMBSUPERSLOT.NET จำเป็นต้องเปิดบัญชีหรือสมัครสมาชิกก่อน จึงจะสามารถใช้งานบริการทั้งหมดได้
 2. สำหรับข้อมูบต่างๆ ที่ใช้ในการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับระบบของเราจะต้องเป็นข้อมูลจริงของท่านเท่านั้น เพื่อให้สะดวกและมีความถูกต้องแก่การให้บริการ เว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบเอกสารต่างๆ เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่านได้ทุกเวลา เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางเว็บไซต์ได้หรือมีการใช้ข้อมูลในการลงทะเบียนที่เป็นข้อมูลเท็จ ทางเราสามารถระงับบัญชีของท่านไว้ชั่วคราวหรือถาวร ได้โดยทันที
 3. ท่านยืนยันว่า เมื่อทำการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์แล้ว ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวผู้ใช้งานครบถ้วนและเชื่อถือได้ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจมีผลต่อการจำกัด การไม่ดำเนินการกับธุรกรรม หรือการระงับบัญชีของผู้ใช้งาน โดยทางเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
 4. ท่านสามารถทำการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ได้เพียง 1 บัญชีต่อ 1 คนหรือบุคคลเท่านั้น หากมีการเปิดบัญชีซ้ำซ้อน เมื่อทางเว็บไซต์ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าท่านทำการเปิดบัญชีซ้ำซ้อน จะถือว่าบัญชีนั้นเป็นโมฆะและทำการปิดบัญชีทันทีโดยทางเราไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

ข้อบังคับในด้านปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง (Security)

 1. ก่อนที่จะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ ท่านต้องยอมรับและยินยอมว่า ท่านเป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้องและมีสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชีแต่งเพียงผู้เดียว ซึ่งท่านได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า หากเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียของมูลค่าเงิน ในช่วงเวลาที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ ท่านจะเป็นคนรับผิดชอบการสูญเสียดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ จากการสูญเสียจากการใช้งานในระบบของเราได้ทั้งสิ้น รวมถึงท่านได้ทราบถึงกติกา กฎเกณฑ์และกระบวนการให้บริการของเว็บไซต์แล้ว ท่านจะไม่กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์ของเราเป็นอันเด็ดขาด
 2. ในการที่ท่านยินยอมด้วยเงื่อนไข แสดงว่าท่านได้ให้สิทธิแก่เราในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เป็นระยะ ตามความเหมาะสม รวมทั้งการตรวจสอบของที่มาจากบุคคลที่สาม เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลของตัวท่านเอง

ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน (Risk)

 1. การเดิมพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ AMBSUPERSLOT.NET จะอยู่ภายใต้กติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้ได้กับแต่ละเกมการแข่งขันและข้อตกลงนี้
 2. การเดิมพันจะสามารถใช้ได้ หากทำการกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ภายใต้จำนวนเงินที่เพียงพอในบัญชีของท่าน
 3. ท่านมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อทุกกิจกรรมและธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่ดำเนินการภายใต้ชื่อ เลขที่บัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน หรือการรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาทั้งสิ้น โดยไม่คำนึงว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยท่านเองหรือไม่
 4. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่ารายละเอียดการเดิมพันของท่านถูกต้อง เมื่อได้วางเดิมพันและการวางเดิมพันได้รับการยืนยันจากทางเราแล้ว การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพันของท่าน
 5. การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบของ AMBSUPERSLOT.NET และถือเป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกรรมทั้งหมด รวมทั้งเวลาที่เกิดการดำเนินธุรกรรมทางการเงินของท่านทุกกรณี
 6. การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์และยอมรับโดยท่าน จะถูกตัดสินใจโดย AMBSUPERSLOt.NET ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฏขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของท่านเท่านั้น
 7. การวางเดิมพันใด ๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินใจของ AMBSUPERSLOt.NET ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ท่านยอมรับและเห็นด้วยว่าระบบ WAP (Wireless Application Protocol) อาจจะยังไม่เสถียรในสถานที่ที่ท่านใช้งานอยู่ ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิด การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบของเรา หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทันที

ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน (Transaction)

 1. ท่านยอมรับว่าเงินที่ฝากเข้ามาในบัญชีของท่านไม่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง
 2. AMBSUPERSLOT.NET จะไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของบุคคล ญาติ คู่ครอง สามีหรือภรรยา ท่านจะต้องทำการฝากเงินจากบัญชีที่ได้ลงทะเบียนด้วยชื่อของท่านเองเท่านั้น หากเราตรวจสอบพบว่าข้อบังคับนี้ไม่ได้ถูกกระทำตามแล้ว เงินรางวัลที่ได้ชนะจากเกมทั้งหมดจะถูกยึดคืนโดยทันที
 3. ท่านสามารถถอนเงินจากบัญชีของท่านได้ทุกเมื่อ ที่ยอดเงินในบัญชีของท่านมีเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่ทางเราได้กำหนดไว้ ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการถอรขั้นต่ำได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ท่ายอมรับว่าท่านได้ทำการตรวจสอบอย่างแน่ใจแล้วว่า บัญชีธนาคารที่ทำการฝากเงินเข้ามาในระบบนั้นเป็นบัญชีของท่านจริง และฝากเข้าสู่ระบบผ่านทางบัญชีธนาคารที่ทางระบบกำหนดไว้ ณ เวลานั้น ๆ อย่างถูกต้อง หากกรณีท่านทำการฝากเงินนเข้ามาผิดบัญชีหรือฝากเข้าบัญชีธนาคารที่เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วบนเว็บไซต์ ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ จำเป็นต้องติดต่อไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อยื่นเรื่องให้พิจารณาเท่านั้น และท่านยินยอมว่าจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ต่อการกระทำที่ท่านได้ตรวจสอบอย่างแน่ใจนี้แล้วทั้งสิ้น
 5. จำนวนเงินจ่ายของเกมอิเล็กทรอนิกส์ ณ ปัจจุบัน สูงสุด 300,000 บาทต่อ 1 บิล โดยอัตราการจ่ายสูงสุดทางเราสามารปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป้นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า